Bereikbaarheid en parkeren

Bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen zijn belangrijk voor een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad. De PBA-partners blijven er bij de gemeente op aandringen om een gastvrije binnenstad te zijn, goed bereikbaar, met aantrekkelijke en toegankelijke parkeervoorzieningen, met zo min mogelijk verkeersoverlast en opstoppingen. Vanwege de Coronamaatregelen was er deels van 2021 van verkeersdrukte en parkeerproblematiek geen sprake. Op andere momenten, dat de binnenstad weer ‘open’ ging des te meer. PBA heeft zich in die perioden vooral gericht op het spreiden van bezoekers aan de stad en het voorkomen van drukte en piekmomenten.

Binnenstad binnen bereik

De werkgroep Bereikbaarheid en Parkeren bestaat uit ondernemers en bewonersvertegenwoordiging. Vanuit de werkgroep werd regelmatig contact onderhouden met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente, die op verzoek aansloot bij de werkgroepbijeenkomsten en met werkgroepleden de stad ingingen voor het signaleren van knel- en verbeterpunten.

De 5 opgaven uit de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’ (november 2017) vormen de basis voor de ‘agenda’ van de werkgroep en de gezamenlijke plannen en onderbouwing van benodigde budgetten:

  1. Stimuleren duurzame mobiliteit (duurzaam bereikbaar)
  2. Beter benutten verkeersruimte en parkeren
  3. Vindbaarheid stallingen en parkeergarages verbeteren
  4. Verbeteren leefbaarheid binnenstad en ruimtelijke kwaliteit
  5. Ruimte bieden aan stedelijke en economische ontwikkeling en transformatie

In 2021 heeft de werkgroep zich onder andere gefocust op een gastvrije uitstraling van de parkeergarages.

Voortgangsrapportage

De gemeente en de werkgroep hebben gezamenlijk de uitvoering van de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’ vastgelegd in de jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage De Arnhemse binnenstad binnen bereik’. Hierin staan de projecten en activiteiten beschreven, die de PBA-partners in de periode tot en met 2022 willen uitwerken en uitvoeren. Voor de financiering van het pakket van maatregelen is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van 5 x € 200.000 (o.a. voor pilots en maatregelen parkeren) en € 175.000 voor maatregelen voor fiets, ov of stadsdistributie.

In 2021 heeft de werkgroep zich gefocust op een gastvrije uitstraling van de parkeergarages (met name de Musisgarage) en de lobby voor betere verkeersbewegwijzering naar parkeervoorzieningen. Daarvoor is een beroep gedaan op de toegezegde jaarlijkse investering van € 200.000 vanuit de nota ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik’. Een extra investering voor het realiseren van een distributie-hub bij Rozet is echter afgewezen door het gemeentebestuur. Wel met de uitnodiging om vooral gezamenlijk te zoeken naar andere wegen om groene, klimaatneutrale binnenstadsdistributie in de toekomst te realiseren. De werkgroep gaat uiteraard van harte op deze uitnodiging in.

Visie op binnenstadsdistributie

In 2021 is op initiatief van PBA een ‘groene’ en gratis bezorgservice ondersteund door gemeente Arnhem, om het voor ondernemers in de binnenstad gemakkelijker te maken om ondanks Coronamaatregelen toch goederen naar de consument laten brengen. Binnen de werkgroep Bereikbaarheid en Parkeren is ook (veel) verder vooruit gekeken, naar de toekomst. Samen met de gemeente wil de werkgroep een toekomstbestendige binnenstad realiseren: emissievrij, aantrekkelijk, leefbaar en samen met de ondernemers, bezoekers en inwoners van Arnhem.

De gemeente Arnhem ondertekende in 2021 de uitvoeringsagenda emissievrije stadslogistiek om mede daarmee bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Een uitdaging die iedereen in de binnenstad raakt! Daarvoor is een visie nodig: hoe ziet de binnenstadlogistiek er in 2026 uit? Vanuit PBA is eind 2021 bureau KplusV gevraagd om te ondersteunen in het opstellen van deze visie. Het resultaat is vastgelegd in het rapport ‘Binnenstad logistiek Arnhem; Toekomstvisie voor een duurzame binnenstad’ (februari 2022).

De werkgroep ziet in de resultaten van de pilot voldoende aanleiding om samen met de gemeente te kijken naar een meer structurele invulling van een kort-parkeervoorziening in de binnenstad.

Flitsparkeren

In 2020 is het eerdere voorstel vanuit PBA voor de inrichting van zogenaamde ‘flitsparkeerplekken’ uitgewerkt in een pilot van één jaar. Met medewerking van de gemeente startte op 1 september 2020 een proef met  21 'Shop&Go'-parkeerplaatsen op 6 locaties in de binnenstad. Op zo'n parkeerplaats mag je maximaal een half uur parkeren voor een korte boodschap. De Shop&Go-plaatsen zijn herkenbaar aan een speciaal Shop&Go-logo en betaling geschiedt door middel van een betaalapp. De proef is in september 2021 geëvalueerd door bureau Trajan uit Amsterdam in opdracht van de gemeente Arnhem.

Uit de gebruikerspeiling is gebleken dat de meeste respondenten gemiddeld positief zijn over de verschillende aspecten van Shop&Go:

  1. Logo is duidelijk
  2. Plekken zijn goed aangegeven
  3. Parkeertarief wordt als prima bevonden
  4. Het enkel kunnen betalen via een app is voor de meeste respondenten geen probleem
  5. Daarnaast is onder de gebruikers het overgrote merendeel overtuigd van het nut van Shop&Go.

De werkgroep ziet in de resultaten van de pilot voldoende aanleiding om samen met de gemeente te kijken naar een meer structurele invulling van een kort-parkeervoorziening in de binnenstad. Uiteraard met in acht neming van de kanttekeningen en nuances uit de evaluatie.