Organisatie en strategie

Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen, veelal actief in één van de werkgroepen, werkt PBA continu aan een florerende Arnhemse binnenstad.

Het convenant, waarin de samenwerking wordt vastgelegd, geldt nog steeds als leidraad voor PBA.

Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een collectief van de branche- en ondernemingsverenigingen die belang hebben bij een kloppend stadshart. Zij hebben deze samenwerking vastgelegd in een convenant die nog steeds als leidraad geldt voor PBA.

De convenantpartners zijn:

 • Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA)
 • Vereniging City Centrum Arnhem (CCA)
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem (KHN)
 • Hotel Overleg Regio Arnhem (HORA)
 • Cultuur Netwerk Arnhem (CNA)
 • Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA)

in nauwe samenwerking met:

 • Stichting Ondernemers Fonds Arnhem (SOFA)
 • Gemeente Arnhem
 • Bewonersplatform Arnhem6811
 • DOCKS Modekwartier
 • Stichting Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier (VOS)
 • Citymarketing Arnhem
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN)

Door zijn gedrevenheid en focus op vooruitgang scoort Arnhem in de afgelopen jaren beter als binnenstad, met meer bezoekers en een bovengemiddelde waardering.

Samenstelling bestuur PBA in 2021

Het bestuur bestaat uit een afvaardiging uit de besturen van de convenantpartners binnen PBA en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.

 • Gerard Velthuizen - onafhankelijk voorzitter
 • Hester van den Heuvel (OKA)
 • Jan van Hooijdonk (KHN)
 • Robin Hartogh Heys van Lier (VECA)
 • Veronique Gallé (CCA)
 • Lammert de Vries (HORA)
 • Hans Verbugt (CNA)

In 2021 kondigde voorzitter Gerard Velthuizen aan het stokje over te willen dragen aan een geschikte opvolger. PBA heeft zich onder zijn aanvoering sinds 2016 bewezen als stem van ondernemers en culturele instellingen in de binnenstad en gesprekspartner voor de gemeente. Door zijn gedrevenheid en focus op vooruitgang scoort Arnhem in de afgelopen jaren beter als binnenstad, met meer bezoekers en een bovengemiddelde waardering. Zonder een pittig gesprek te schuwen en hoofd- van bijzaken te onderscheiden is PBA uitgegroeid tot een gesprekspartner om rekening mee te houden en met indirecte en directe invloed op de agenda van en investeringen in de Arnhemse binnenstad. Per 1 januari 2022 is Walter van Kleef als zijn opvolger aangetreden. Van Kleef werkte voorheen bij de politie in verschillende leidinggevende functies. Hij is geboren en getogen Arnhemmer.

pand_pba_2019

Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen, werkt PBA continu aan een florerende Arnhemse binnenstad. 

Regieteam

Het regieteam is de uitvoeringsorganisatie van PBA. Het regieteam heeft het voormalige Historisch museum aan de Bovenbeekstraat 21, het ‘Binnenstadhuis’, als uitvalbasis. Het Binnenstadhuis biedt naast werkruimte ook plaats aan de bestuursvergaderingen, werkgroepoverleggen en bijeenkomsten met de binnenstadondernemers.

Met een bestuur, regieteam en afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen, veelal actief in één van de werkgroepen, werkt PBA continu aan een florerende Arnhemse binnenstad. Jaarlijks stelt het regieteam een uitvoeringsagenda samen op basis van gesprekken met bestuurders, (cultureel) ondernemers, vastgoedeigenaren en vele andere belanghebbende bij de binnenstad van Arnhem. Deze uitvoeringsagenda geeft richting aan de projecten die het regieteam -vaak in coproductie- uitvoert. Hiernaast is het regieteam verantwoordelijk voor een aantal kerntaken zoals in het ondernemingsplan is vastgelegd. De kerntaken en de projecten zijn tevens de basis voor de financiering door SOFA en de gemeente Arnhem, aangevuld door projectfinanciers.

Door directe aansluiting met het crisisteam van de gemeente Arnhem konden ideeën en uitdagingen snel het hoofd worden geboden binnen de grenzen die de coronabeperkingen met zich meebracht.

Thematische werkgroepen

PBA kent vijf werkgroepen op basis van de programmalijnen waarmee het regieteam werkt. In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers uit de achterban van de convenantpartners, ondernemers, vastgoed, bewonersvereniging, cultuur en gemeente Arnhem:

 • Cultuur en Evenementen -> reuring en beleving in de binnenstad
 • Ruimtelijke Ontwikkeling -> functies, samenhang, compact & compleet
 • Openbare Ruimte (en KVO) -> aangenaam, sfeer, ‘serviceniveau’
 • Bereikbaarheid en parkeren -> randvoorwaarde en als service
 • Innovatie en Collectief -> connectie met de klant, synergie

De plannen, projecten en activiteiten vanuit PBA kunnen hierdoor rekenen op een breed draagvlak.

De werkgroepen Ruimtelijke Ontwikkeling en Parkeren en Bereikbaarheid kwamen in 2021 vier keer bijeen om de voortgang, ideeën en bijstellingen op de uitvoeringsagenda te bespreken. De werkgroepen Cultuur en Evenementen, Openbare Ruimte en Innovatie en Collectief zijn in 2021 samengevoegd tot één groep die in wisselende samenstelling iedere dinsdagochtend online bijeen kwam om de coronacrises het hoofd te kunnen bieden. Door directe aansluiting met het crisisteam van de gemeente Arnhem konden ideeën en uitdagingen snel het hoofd worden geboden binnen de grenzen die de coronabeperkingen met zich meebracht.

Slagvaardig samenwerken tijdens de Coronacrises

De partners binnen PBA hebben vanaf de start in 2015 getoond dat samenwerking loont. Het leidt tot mooiere plannen, de samenwerking met de gemeente verloopt beter en het scheelt tijd en inspanning voor alle partijen die zich vertegenwoordigd zien binnen PBA. Met behoud en erkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid werken we in gezamenlijkheid aan het voeren van de regie op de doelstellingen en de uitvoeringskracht door de inzet van het regieteam van PBA.

In 2021, nog volop in de Coronacrisis, mochten de PBA-partners constateren dat dit ijzersterke fundament PBA heeft geholpen om snel en slagvaardig te acteren op hetgeen de Coronacrisis teweeg bracht en de gevolgen voor ondernemers en bezoekers aan de binnenstad. Het 5-jarig bestaan in 2021 is door omstandigheden niet alleen gevierd als een ‘feestje’ op 8 november in Musis Arnhem, maar alle betrokkenen hebben vooral ook samen stilgestaan bij de successen, leerpunten en de toekomst van de binnenstad van Arnhem.

Alle betrokkenen kijken met trots terug én vooruit naar een succesvolle samenwerking binnen Platform Binnenstad Arnhem.

Lustrum - 5 jaar PBA

In april 2021 was het precies 5 jaar geleden dat het regieteam van PBA aan de slag ging en daarmee het in december 2015 opgerichte platform daadwerkelijk naar buiten trad. Op maandag 8 november hebben PBA-partners en regieteam samen met ondernemers en vertegenwoordigers van alle stakeholders en relaties stilgestaan bij dit lustrum tijdens een inspirerende bijeenkomst in Musis Arnhem. Dankzij topspreker, trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk, een verrassende ontknoping van de Challenge Binnenstad Arnhem, het overhandigen van het herstelplan ‘Grip op beweging’ aan wethouders Jan van Dellen en Bob Roelofs en Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal, geanimeerde gesprekstafels met creatieve terugkoppeling nadien en het gezellig samenzijn na afloop werd het een zeer geslaagde bijeenkomst. Alle betrokkenen hebben met trots terug mogen kijken op én vooruitkijken naar een succesvolle samenwerking binnen Platform Binnenstad Arnhem.

Bekijk hier een uitgebreid (foto-)verslag van het PBA-jubileum.

Pilot meten omzetontwikkeling

In 2021 is PBA op zoek gegaan naar een bruikbaar systeem om het effect van haar investeringen en die van gemeente, evenementenorganisaties, ondernemersverenigingen enz. op de omzetten van ondernemers te meten. Samen met vier andere binnensteden (Eindhoven, Gouda, Tilburg en Utrecht) deed Arnhem mee aan een pilot van een half jaar om te verkennen hoe je omzetontwikkelingen en omzetgegevens kunt meten en welke factoren in de stad daarop van invloed zijn. In september werden ondernemers door PBA benaderd om aan deze pilot mee te doen en zijn zij van start gegaan met verkenning hoe de periodieke output eruit moet komen te zien. Bijvoorbeeld een wekelijks overzicht met informatie over de betreffende branche of sector in de binnenstad naast het landelijk gemiddelde. De ondernemer kan dan deze informatie vergelijken met de eigen omzetcijfers.

Financiën 2021

  2021   2020  
  % %
Baten        
Bijdragen en subsidie 465.000 45,4% 490.000 60,4%
Overige baten 558.058 54,6% 320.967 39,6%
Totaal baten 1.023.058 100% 810.967 100,0%
Bestedingen doelstellingen en projecten        
Bestedingen 641.146 67,1% 414.474 60,6%
Bureau- en organisatiekosten        
Organisatiekosten 242.028 25,3% 218.149 31,9%
Huisvestingskosten 28.370 3,0% 20.189 3,0%
Overige kosten 44.240 4,6% 30.979 4,5%
Totaal bureau-organisatiekosten 314.638 32,9% 269.317 39,4%
Totaal kosten 955.784 100% 683.791 100%
Bedrijfsresultaat 67.274   127.176  
Projectengelden bestemd voor opvolgend jaar 25.000   75.000  
Resultaat 42.274   52.176