Ruimtelijke ontwikkeling

De stakeholders binnen PBA werken samen aan een aantrekkelijke, vitale en leefbare binnenstad die, naast een plek om te winkelen, nóg meer een plek wordt om te beleven en te ontmoeten. De werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling heeft zich in 2021 vooral gericht op het ontwikkelen van een toekomstvisie voor ná de Coronacrisis. Met vertegenwoordiging vanuit de achterban van haar stakeholders zijn visie, inspraak en adviezen vanuit PBA op plannen en projecten van de gemeente Arnhem en projecten op eigen initiatief op een brede achterban gefundeerd.

Verbinding met omliggende parels

De werkgroep RO heeft in 2021 de visie van PBA op een sterker kernwinkelgebied en de verbinding met aan de binnenstad grenzende stadsdelen regelmatig gedeeld met ondernemers, projectmanagers en adviseurs van de gemeente. De gemeente werd voortdurend uitgenodigd om projecten niet te begrenzen en juist ook de samenhang met de omgeving mee te nemen. Vanuit de werkgroep is ingesproken op onder meer de transformatieplannen voor het Gele Rijdersplein en de Blauwe Golven, met als doel om middelen niet te beperken tot enkel het project maar ook te investeren in een goede, herkenbare en aantrekkelijke verbinding met en binnen de binnenstad (‘rode lopers’).

Een compacter kenwinkelgebied moet de overlevingskansen voor de ondernemers vergroten.

Naar een compacter kernwinkelgebied

Het in 2020 door de gemeente gepresenteerde Koersdocument Arnhem 2040, met mogelijke toekomstscenario’s voor de stad, geven inzicht hoe de verschillende keuzen de ruimte van de stad kunnen bepalen. In 2021 is vanuit PBA ingesproken op het voorlopig bestemmingsplan en aan haar achterban voorgelegd. De werkgroep RO heeft ingezet op een scenario, waarbij Arnhem zich ontwikkelt rond een compact en gevarieerd stadshart met verschillende unieke kwartieren.

Waar het college van B&W in 2019 nog besloot om geen ‘sturing’ te geven aan het vormgeven van een compacter kernwinkelgebied -hetgeen de werkgroep wel heeft geadviseerd door retail op een aantal plekken weg te bestemmen- werd ditzelfde advies in 2021 omarmd en opgenomen in het bestemmingsplan. Een compacter kenwinkelgebied moet de overlevingskansen voor de ondernemers in de binnenstad vergroten, kan fluctuaties beter opvangen en faciliteert op termijn nieuwe functies die passen in een toekomstbestendig stadshart waar wonen, winkelen, werken en recreëren meer in balans zijn.

De profielen van de acht kwartieren geven richting aan de promotie van de binnenstad en aan de programmering en beleving in de stad.

Kwartierenplan

Sinds 2018 wordt binnen PBA gewerkt aan een herkenbaar en onderscheidend identiteitsprofiel van de acht kwartieren in de binnenstad; Stationskwartier, Korenkwartier, Rozetkwartier, Janskwartier, 7 straatjes, Musiskwartier, Eusebiuskwartier en het Rijnkwartier. De profielen van de acht kwartieren geven richting aan de binnenstadspromotie, programmering en beleving in de stad. In 2020 heeft PBA de verbinding gezocht met de twee aangrenzende kwartieren; Spijkerkwartier en Modekwartier. Dit, omdat daarmee diversiteit in aanbod en daarmee de beleving in de stad wordt vergroot. Daarmee groeit ook de aantrekkingskracht van de stad en wordt een ‘dagje Arnhem’ een ‘citytrip’ of ‘weekendje weg’. Dus een compacter kernwinkelgebied maar een groter belevingsgebied met een diversiteit aan cultuur, historie, winkels, horeca, dienstverlening, bewoners en bezoekers.

PBA heeft in 2021 haar ‘Eindadvies verkenning Kwartierenplan’ uit 2020 verder inhoud en uitvoering gegeven, samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in de binnenstad, Spijkerkwartier, Hommelstraat/Spoorhoek en Modekwartier/Klarendal en de afdeling EZ van de gemeente Arnhem. In dit plan beogen de PBA-partners de uniciteit van de Arnhemse binnenstad te versterken door de kwaliteit van de omliggende gebieden. Deze verkenning richt zich op de (aanloop)routes in het Spijkerkwartier en Modekwartier/Klarendal.

Herstelplan ‘Grip op beweging’

Het Omgevingsplan Binnenstad en Singels van de gemeente (2020) omvat het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad, welke in afstemming met de werkgroep RO tot stand is gekomen. Drie van de aanbevelingen vanuit de werkgroep waren niet in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen;

  1. Transformatie Looierstraat om een goede overgang te borgen van het luwtegebied Gele Rijdersplein naar het Johnny van Doornplein.
  2. Transformatie Rijnstraat vanaf de hoek Kortestraat tot aan het Vue Theater met de overgang naar de blauwe golven en de rode loper naar het Museum.
  3. De nieuwe plint op het Audrey Hepburn Plein inrichten als kantoor of woonlocatie i.p.v. retail of horeca.

Het college is van mening dat deze beter in afzonderlijke projecten gerealiseerd kunnen worden. De werkgroep RO heeft deze vraagstukken meegenomen in het herstelplan voor de binnenstad 2021 en de uitvoeringsagenda van PBA.

Op 7 juli zijn de speerpunten uit het herstelplan in de vorm van een manifest aangeboden aan het gemeentebestuur. Op 8 november, tijdens de jubileumviering van PBA in Musis, is het herstelplan ‘Grip op beweging’ aangeboden aan wethouders Jan van Dellen en Bob Roelofs en Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. Een plan met visie, kader, ideeën en acties voor een mooie, interessante en toekomstbestendige binnenstad. Breed opgehaald en dus gedragen bij en door stakeholders, overheid, creatieven, ondernemers en bewoners. De gemeente Arnhem ziet en omarmt het herstelplan plan als inspiratiebron met pragmatische handvatten voor de omgevingsvisie, investeringsagenda en actieprogramma voor de komende vier jaar en verder.

Binnenstad Challenge

"Hoe kunnen we de Arnhemse binnenstad nog mooier maken?" In 2021 zijn door PBA de ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, bewoners, kortom alle Arnhemmers meegenomen in haar plannen voor de binnenstad. Met de vraag "wat is jouw cadeau voor de Arnhemse binnenstad?" organiseerde PBA samen met Stichting Innovatiefabriek Arnhem (INNOVATE) een challenge om ideeën op te halen bij de Arnhemmer. De beste, meest creatieve en inspirerende ideeën werd financiële ondersteuning en expertise aangeboden om ze daadwerkelijk te realiseren. Meer dan vijftig mensen namen de moeite om een idee te lanceren. Een jury onder leiding van wethouder Jan van Dellen nomineerde vijf ideeën. Tijdens de PBA-jubileumbijeenkomst op 8 november werd de 9-jarige Teisje Haarman als winnaar bekend gemaakt, met het idee om van de binnenstad één grote speeltuin te maken.